Szczegółowy opis funkcji

Nowy moduł mapowy
Nowy moduł mapowy to zupełnie nowa aplikacja oparta o nowe mechanizmy i nowy silnik dzięki czemu posiada dużo nowych funkcji i jest łatwiejsza w konfiguracji.

1.1.    Współpraca z serwerami WMS

Możliwość rozbudowy aplikacji o wyświetlanie danych mapowych pochodzących z serwerów internetowych takich jak np. Geoportal.

1.2.    Możliwość wyświetlania serwera AbakusOSM

Możliwość rozbudowy aplikacji o wyświetlanie danych mapowych z dedykowanego dla służb ratowniczych serwera AbakusOSM. (http://mapa.abakus.net.pl) – mapa tworzona jest na podstawie danych otwartego projektu OSM, wyróżnia ją wyświetlanie informacji istotnych dla służb ratowniczych takich jak słupki pikietażowe czy lądowiska LPR. Projekt OSM bardzo dynamicznie się rozwija a dane mapowa stają się coraz lepsze, ze względu na jego otwarty charakter można łatwo dodać do mapy interesujące nas obiekty lub wejść we współpracę ze stowarzyszeniem tworzącym mapę (non-profit) w celu poprawienia jakości mapy własnej okolicy.

1.3.    Obszary definiowalne

Mechanizm pozwalający na zdefiniowanie wyświetlanych obszarów – pozwala na szybkie przełączanie się między widokiem całego obszaru chronionego a obszaru wybranego powiatu czy miasta

1.4.    Wyszukiwanie adresów

Mechanizm geokodowania (wyszukiwania adresów) na podstawie warstw lokalnych, a w najbliższej przyszłości również w oparciu o dane serwera abakus OSM. W najbliższej przyszłości planujemy również rozbudowę tego mechanizmu o wyszukiwanie słupków pikietażowych oraz w przyszłości również mechanizmy do wyszukiwania pikietażu oraz wspomagania podczas doprecyzowania niejednoznacznych miejsc zgłoszeń (wyszukiwanie charakterystycznych obiektów geograficznych w pobliżu miejscowości)

1.5.    Warstwa GPS

Warstwa prezentujące dane o pojazdach posiadających terminale statusów takie jak ich położenie, prędkość, kierunek jazdy czy stan wejść cyfrowych i analogowych (stacyjka, koguty)

1.6.    Wyszukiwanie najbliższych zespołów

Nowy mechanizm pozwalający na odnalezienie ma mapie zespołu który znajduje się aktualnie najbliżej miejsca zdarzenia (odległość może być liczona po prostej lub w przypadku posiadania odpowiedniej warstwy po drogach)

 

Wyświetlanie miejscowości o tych samych nazwach

Mechanizm ostrzegający dyspozytora przyjmującego o istnieniu na obszarze chronionym kilku miejscowości o podanej nazwie co zapobiega wysłaniu zespołu do niewłaściwej miejscowości i daje możliwość już podczas przyjmowania zgłoszenia sprecyzowania jego miejsca.

Zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem zdarzenia
Przed usunięciem zdarzenia należy przepisać kod z jednego pola do drugiego – mechanizm zapobiega przypadkowemu usunięciu karty z rejestru zdarzeń.

Podpowiadanie osób z katalogu pacjentów w karcie zdarzenia

Do kary zdarzenia dodane zostało okno prezentujące katalog pacjentów, co pozwala na weryfikację pacjenta już podczas przyjmowania zgłoszenia i znacznie przyspiesza proces przyjęcia zgłoszenia.

Tworzenie i obsługa zgłoszeń powiązanych

Mechanizm pozwala na łatwe tworzenie i obsługę zgłoszeń powiązanych – sytuacji w których jedna karetka wezwana do jednego miejsca obsługuje kilku pacjentów. Dane o miejscu wezwania oraz czasach operacyjnych do kolejnych kart pobierane są z karty głównej. Mechanizm wyklucza konieczność przepisywania kilka razy tych samych danych w opisanym przypadku.

Nowe kryteria wyszukiwania w RW

Wyszukiwanie w rejestrze wyjazdów zostało rozszerzone o wyszukiwanie w polach danych pacjenta oraz dalszego postępowania, dzięki czemu łatwo jest wyszukać wszystkich pacjentów przewiezionych do jednego szpitala lub odnaleźć kartę wskazanego pacjenta.

Automatyczna archiwizacja zdarzeń

Mechanizm automatycznie archiwizujący karty zdarzenia po określonym czasie progowym jeśli są one zakończone zdarzenia oraz wypełniona jest karta pacjenta.

Ustalenie jednostki logowania dla danego stanowiska

Mechanizm pozwalający na ustalenie z góry jednostki do której będzie logował się użytkownik na danej stacji roboczej. Mechanizm przydatny w przypadku posiadania stacji roboczych na podstacjach – zespoły wyjazdowe widzą wtedy tylko swoje zgłoszenia i nie mają możliwości przeglądania innych niezależnie od uprawnień zalogowanego użytkownika.

Zestawienia i Raporty

Księga Główna

 Księga odmów

Zupełnie nowa księga w systemie oparta na zupełnie nowym mechanizmie. Każde przyjmowane zgłoszenie można w karcie zgłoszenia oznaczyć jako odmowę z podaniem przyczyny odmowy i dodatkowymi zaleceniami. Odmowy takie nie są przechowywane w księdze głównej (rejestrze wyjazdów) a w księdze odmów i posiadają odrębną numerację, osobno przenoszone są do archiwum i zupełnie oddzielnie zarządzane.

Księga zgonów
Nowa księga oparta na istniejących danych pochodzących z karty medycznych czynności ratunkowych sekcja IV – Zgon.

Dzienniki dostępu do danych osobowych

Zupełnie nowe mechanizmy kontroli dostępu do danych osobowych znajdujących się w systemie. Mechanizm zapamiętuje który użytkownik i kiedy, do jakich danych miał dostęp, jakie wykonał na nich czynności (wyświetlił edytował przeglądał, drukował) i w ramach którego modułu systemu.

Logowanie aktywności dyspozytora

Zupełnie nowy mechanizm monitorujący i zapisujący wszelkie zmiany dokonywane w ramach obsługi zgłoszeń (karta zgłoszenia, czasy, dyspozycje, dane pacjenta) Dzięki temu mechanizmowi mamy możliwość sprawdzenia który użytkownik i kiedy dane utworzył lub usunął, w przypadku modyfikacji mamy również informację które pola były zmieniane i jaka była ich wartość przed i po edycji.

Automatyczne wysyłanie raportów

Mechanizm pozwalający na automatyczne generowanie i przesyłanie raportów dobowych do dysponentów poszczególnych zespołów wyjazdowych – bardzo pomocne w procesie tworzenia raportów dla NFZ.

Statyczne i dynamiczne mechanizmy powiadamiania zespołów przez SMS

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o alarmowanie zespołów wyjazdowych przez wiadomości SMS przesyłane na telefony przypisane do poszczególnych funkcji w zespole (statyczne) oraz na telefony osób obsadzonych na poszczególnych funkcjach w zespole (dynamiczne)

Zabezpieczenie przed wyjściem z karty zdarzenia bez zapisu

W przypadku próby wyjścia z wypełnionej (edytowanej lub nowoprzyjętej) karty zdarzenia system wyświetla ostrzeżenie oraz zapisuję taką sytuacje w logach. Mechanizm zapobiega niebezpieczeństwu pomylenia przycisku Zapisz i Anuluj podczas opuszczania nowoprzyjętej karty zdarzenia co powodowało utracenie jej i nie rozpoczynało procesu obsługi zdarzenia

Praca w podziale na przyjmujących i wysyłających oraz rejonizacja.

Dynamiczne uprawnienia użytkowników

Funkcja polegająca na przypisaniu uprawnień do stanowiska (komputera). Uprawnienia te zastępują uprawnienia użytkownika, dzięki temu użytkownik posiadający przykładowo pełne uprawnienia siadając na stanowisko przyjmującego dostanie uprawnienia przyjmującego, a siadając do stanowiska na podstacji będzie miał uprawnienia ograniczone do zespołów wyjazdowych.

Zasady pracy z podziałem funkcjonalności

Praca z podziałem funkcjonalności zakłada, że jeden lub więcej użytkowników tylko przyjmuje zgłoszenia i jeden lub więcej te zgłoszenia obsługuje. Każdy z użytkowników otrzymuje odpowiednio skonfigurowaną aplikację do funkcji, którą będzie pełnił.

Nowy widok dla dyspozytora przyjmującego

Brak okna dostępnych zespołów oraz brak funkcji zarządzania dyspozycjami. Lista zgłoszeń prezentująca wszystkie zgłoszenia w systemie. Nowe kolumny – sugerowana dyspozycja oraz dyspozytor obsługujący region zgłoszenia, Monitor regionów operacyjnych oraz monitor obsługi zdarzeń, możliwość zasugerowania dyspozycji oraz monitor obsadzenia regionu dla którego tworzymy zdarzenie

Nowy widok dla dyspozytora dysponującego
Podczas logowania wybór obsługiwanego regionu
Widoczność zdarzeń tylko z obsługiwanego regionu
Dodatkowe okno prezentujące pojazdy, które nie wyjechały po zadysponowaniu
Dodatkowe okno prezentujące pojazdy sugerowane dla wybranego adresu
Dostępne zespoły w podziale na zespoły z regionu i poza regionem
Szybki filtr zdarzeń prowadzonych i zakończonych
Sygnał dźwiękowy w przypadku pojawienia się w systemie nowego zgłoszenia w obsługiwanym regionie.
Rejonizacja zdarzeń

Mechanizm daje możliwość podziału obsługiwanego obszaru chronionego na dowolną ilość rejonów. Podziału dokonuje się przypisując poszczególne miejscowości lub całe gminy czy powiaty do regionu w katalogu obiektów. Po wybraniu miejscowości w karcie nowego zgłoszenia automatycznie wybierany jest odpowiedni region i karta trafia do odpowiedniego dyspozytora obsługującego, oczywiście w przypadkach szczególnych (brak miejscowości w katalogu) istnieje również możliwość ręcznego przypisania karty do regionu oraz zmiany raz nadanego regionu podczas obsługi zgłoszenia.

Monitorowanie obsługi zdarzeń

W ramach tych mechanizmów działają trzy oddzielne monitory. Monitor obsługi regionu operacyjnego wyświetla informację, który region jest, a który nie jest obsługiwany i przez którego dyspozytora. Wyświetla on również ostrzeżenie jeśli dyspozytor przyjmujący próbuje utworzyć zdarzenie w regionie aktualnie nieobsługiwanym.
Monitor obsługi zdarzenia (zadysponowania) wyświetla i odtwarza (plik dźwiękowy) alarm za każdym razem kiedy przekroczony zostanie definiowalny czas progowy obsługi zdarzenia (do zdarzenia nie zostanie zadysponowany żaden pojazd po upływie ustalonego czasu). Oczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje (np. brak wolnego zespołu w przypadku zdarzenia w kodzie 3) obsługę zdarzenia można odroczyć z podaniem przyczyny co powoduje wyłączenie alarmu. Monitor wyjazdu do zdarzenia wyświetla i odtwarza alarm jeśli zadysponowany pojazd nie wyjechał do zdarzenia w zdefiniowanym czasie.

Obsługa zdarzeń masowych

Mechanizm zakłada, że każde zdarzenie można przyjąć lub jeśli jest przyjęte oznaczyć jako zdarzenie masowe i jednemu z dyspozytorów przydzielić obsługę tylko tego zdarzenia masowego. W takim przypadku dyspozytor ten będzie widział tylko zgłoszenia w ramach jednego zdarzenia masowego i te zgłoszenia będzie obsługiwał.

Komentowanie jest wyłączone